Regulamin Opłat

 1. Zawodnicy trenujący w UKS KATA zobowiązani są do opłacania składek członkowskich do 15-tego dnia każdego miesiąca w wysokości:
 • 120 zł/m-c  –  Sekcje Funny Judo
 • 120 zł/m-c – Sekcje Judo (2x 60 min)
 • 140 zł/m-c – Sekcje Judo (2x 90 min)
 • 140 zł/m-c  – Sekcja Masters

(Dzieci które dołączają do klubu w drugiej połowie miesiąca, uiszczają połowę składki członkowskiej wskazanej powyżej)

 1. Jeżeli członkowie klubu są rodzeństwem składka za drugie dziecko jest obniżona o 20 zł. Natomiast trzecie i każde kolejne dziecko ma zniżkę w wysokości 30 zł.
 2. Rodzic członka klubu Trenujący w grupie Masters ma zniżkę rodzinną w wysokości: 20 zł.
 3. W przypadku wpłaty składki członkowskiej po 15-tym dniu każdego naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości: 20 zł
 4. Rodzice dzieci trenujących w UKS KATA, którzy po złożeniu pisemnej deklaracji zostali przyjęci w poczet członków Klubu, opłacają składki członkowskie tylko za trenujące dziecko (sami są zwolnieni z opłaty członkowskiej).
 5. Nowi członkowie Klubu rezygnując z zajęć po pierwszym treningu są zwolnieni z opłat.
 6. Opłaty składek mogą być dokonywane u trenera prowadzącego za potwierdzeniem lub przelewem na odpowiednie konto bankowe:

BS w Wyszkowie 29 8931 0003 0734 6255 2000 0001

UKS KATA

05-804 Pruszków, ul Jasna 2

W tytule wpłaty należy napisać:

Imię nazwisko zawodnika/czki, oraz miesiąc (np. wrzesień).

 1. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia składek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nieobecność dziecka spowodowana jest chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim i trwa co najmniej miesiąc. W tym przypadku za dany miesiąc należy wpłacić składkę miesięczną w wysokości 10 zł. Rezygnacja z zajęć w trakcie roku szkolnego nie uprawnia do zwrotu wpłaconych składek.
 2. W okresie wakacyjnym członkowie są zwolnieni z opłaty za członkostwo w klubie.
 3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową (względami materialnymi) Zarząd ma prawo podjąć decyzję o prolongacie płatności, częściowym bądź całkowitym zwolnieni członka Klubu z konieczności uiszczania składek.